Header graphic for print

Rozwiązywanie Sporów w Polsce

Problemy i nowe tendencje w rozwiązywaniu sporów w Polsce

Nowe odsetki ustawowe

agnieszka Kategorie Uncategorized

Od 1 stycznia 2016 r. obowiązują nowe regulacje dotyczące odsetek. Tego dnia weszła w życie ustawa z  9 października 2015 r. o zmianie ustawy – o terminach zapłaty w transakcjach handlowych,  ustawy – kodeks cywilny oraz niektórych innych ustaw, dalej „Nowelizacja”  (Dz.U. z 2015 r. poz. 1830) .  Zasadniczym powodem uchwalenia Nowelizacji było dostosowanie krajowych przepisów do europejskiej Dyrektywy nr 2011/7/UE w sprawie zwalczania opóźnień w płatnościach w transakcjach handlowych.   W tym miejscu jednak chciałabym się skupić na wprowadzonych niejako „przy okazji” zmianom kodeksu cywilnego w odniesieniu do odsetek ustawowych.  To ważne zmiany z punktu widzenia praktyki, nie tylko procesowej. Więcej

Pierwsza rocznica obowiązywania nowych zasad polubownego rozwiązywania sporów konsumenckich w UE

morek Kategorie Uncategorized

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2013/11/UE z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie alternatywnych metod rozstrzygania sporów konsumenckich (Dyrektywa w sprawie ADR w sporach konsumenckich) nałożyła na państwa członkowskie obowiązek wprowadzenia w życie przepisów ustawowych, wykonawczych lub administracyjnych niezbędnych do wykonania Dyrektywy do 9 lipca 2015 r. Powinniśmy zatem niedawno obchodzić pierwszą rocznicę objęcia nas – ponad 500 mln europejskich konsumentów – nowymi zasadami ADR. Opóźnienia i inne problemy dotyczące transpozycji Dyrektywy w państwach członkowskich UE sprawiają, że świętowanie trzeba na razie odłożyć.

Więcej

Czy mamy do czynienia z trendem specjalizacji arbitrażu?

Lukasz Gembis Kategorie Arbitraż

Rozwój międzynarodowego arbitrażu w ostatnich latach doprowadził do znaczącego rozmnożenia się instytucji arbitrażowych na świecie. W zasadzie każde większe miasto, które związane jest z handlem lub przemysłem posiada przynajmniej jeden podmiot świadczący usługi rozstrzygania sporów. Oprócz mających wieloletnią renomę instytucji przeznaczonych do rozwiązywania wszelkiego rodzaju sporów handlowych, tj. ICC w Paryżu czy LCIA w Londynie, od pewnego czasu zauważalny jest trend w tworzeniu centrów rozwiązywania sporów specjalizujących się w określonych sektorach gospodarki. Tendencja ta jest szczególnie zauważalna w sporach dotyczących energetyki oraz zasobów naturalnych, a także tych dotyczących sektora finansowego.

Więcej

O wyroku, którego nie było.

MAntoniak Kategorie Spory sądowe

Po specjalistach od skoków narciarskich i formuły pierwszej, ostatnimi czasy w Polsce można zaobserwować urodzaj procesualistów, tj. specjalistów z zakresu wszelakich postępowań, w tym w szczególności od postępowań przed trybunałami. O tempora, o mores w mediach, prasie, restauracjach, na przystankach i w parkach niemal wszyscy dyskutują o procedurze. Szczególnym powodzeniem cieszy się koncepcja tzw. wyroku nieistniejącego (łac. sententia non existens), tj. dość wyrafinowana konstrukcja doktryny prawa procesowego traktująca w szczególności o tym co czyni wyrok wyrokiem. Specjaliści różnych maści i sortów toczą zażartą bitwę na argumenty dotyczące tego, w jaki sposób ewentualne wady proceduralne, w tym w szczególności wady w składzie sądu mogą wpływać na (nie)istnienie orzeczenia. Czytelników wyczulonych politycznie, z góry uprzejmie informuję, że wszelkie podobieństwo do prawdziwych postaci i zdarzeń jest niemal całkowicie niezamierzone. Więcej

Apelacyjny Dzwoni!

maciej Kategorie Arbitraż

–           Dzień dobry, Panie Mecenasie. Dzwonię z Sądu Apelacyjnego w X, przelał nam Pan 300 zł. Za co to?

–           To wpis w sprawie stwierdzenia wykonalności w Polsce wyroku zagranicznego sądu polubownego.

–           Panie Mecenasie, my jesteśmy Sądem Apelacyjnym i rozpoznajemy tylko środki zaskarżenia.

–           Nie, od 1 stycznia tego roku sądy apelacyjne rozpoznają również sprawy ze skarg o uchylenie wyroku sądu polubownego oraz o uznanie i stwierdzenie wykonalności wyroków zagranicznych sądów polubownych.

–           Acha, w takim razie proszę o wskazanie sygnatury.

–           Nie mogę, bo wniosek dopiero idzie do Państwa i jak dojdzie, to Państwo nadacie sygnaturę.

–           Acha.

–           Proszę dzwonić, jak będą jakieś problemy.

(rozmowa autentyczna)

Złożyliśmy pierwszy wniosek o stwierdzenia wykonalności wyroku zagranicznego sądu arbitrażowego w Polsce. Według ustawy z dnia 10 sierpnia 2015 r. o Zmianie niektórych ustaw w związku ze wspieraniem polubownych metod rozwiązywania sporów, wniosek taki, jak i skargę o uchylenie wyroku sądu polubownego, kieruje się do Sądu Apelacyjnego. Od orzeczeń w tej sprawie służy tylko kasacja. To przełom w polskim prawie arbitrażowym. Od lat środowisko arbitrażowe zabiegało o to, aby spłaszczyć postępowanie postarbitrażowe. Podawano przykłady tego, że jedna z głównych zalet arbitrażu, tzn. szybkość, jest niweczona przez to, że po wydaniu wyroku sądu arbitrażowego, sprawa taka trafia do sądownictwa państwowego i przechodzi dwie instancje i ewentualnie kasację. Całość nie jest krótsza niż czas, w którym sądownictwo powszechne zajmowałoby się wyłącznie sprawą. Zmiana tego stanu rzeczy nie była możliwa przez lata. Z ust ważnych osób, w tym autorytetów, słyszeliśmy, iż dwie instancje, które zajmowały się wyrokiem sądu arbitrażowego, były wymogiem konstytucyjnym (Art. 176 ust. 1 Konstytucji). Lament i argumentacja przeciwna pojawiały się praktycznie z okazji każdej konferencji arbitrażowej. Wśród nas, osób zajmujących się arbitrażem, byli i tacy, co zwątpili, że to może się stać. A jednak. Wystarczył jeden zdeterminowany Minister – p. Minister Mariusz Haładyj, który przepchnął cały proces legislacyjny – i sprawa jest załatwiona.

Jeden z głównych problemów polskiego arbitrażu został załatwiony. Teraz mamy jako środowisko arbitrażowe coraz mniej argumentów i usprawiedliwień dla niemrawego rozwoju arbitrażu w Polsce.

Zmiana kierunku wiatru. Czy TTIP zastąpi model ISDS?

maciej Kategorie Arbitraż inwestycyjny

8 lipca 2015 roku Parlament Europejski zaaprobował rekomendację dla Komisji Europejskiej dotyczącą Transatlantyckiego Partnerstwa Handlowo-Inwestycyjnego (ang. Transatlantic Trade and Investment Partnership – TTIP) poprzez przyjęcie tzw. Raportu Langego. W istocie są to wytyczne negocjacyjne dla Komisji Europejskiej na negocjacje z USA. Przyjęcia tych wytycznych dokonano dość znaczną przewagą głosów: 436 do 241 przy 32 głosach wstrzymujących. Dobrze to prognozuje możliwości wynegocjowanie ostatecznej umowy. Więcej

Sądy w nowej konstytucji

maciej Kategorie Spory sądowe

Sprawiedliwość od nowa

Tomasz Pietryga, w ramach dyskusji zapoczątkowanej przez Rzeczpospolitą („Po co nam resort sprawiedliwości”, Rzeczpospolita z 20 kwietnia 2015 r.), konstatuje, że pełna niezależność sądownictwa w systemie podziału władz jest dziś iluzoryczna. Podając przykłady ingerencji władzy ministerialnej w niezawisłość sędziowską stwierdza, że władza sądownicza w trójpodziale władz jest dziś „brzydszą siostrą”. Dyskusja o konstytucji wywołana przez Rzeczpospolitą jest być może dobrym momentem, aby porozmawiać o wymiarze sprawiedliwości w perspektywie trochę szerszej niż wojna podjazdowa sędziów z Ministrem Sprawiedliwości dotycząca likwidacji małych sądów, dostępu Ministra do akt i tym podobnych punktów zapalnych. Więcej

TTIP, arbitraż i naśladowcy

wojciech_s Kategorie Arbitraż handlowy

W tym tygodniu, przedstawiciele Komisji Europejskiej oraz rządu Stanów Zjednoczonych spotkali się w Nowym Jorku na dziewiątej rundzie negocjacji dotyczących proponowanej umowy o wolnym handlu i ochronie inwestycji pomiędzy Unią Europejską i Stanami Zjednoczonymi. [http://trade.ec.europa.eu/doclib/events/index.cfm?id=1287]. Umowa ta będzie znana jako TTIP. Jeżeli zostanie przyjęta, zmieni gospodarkę i życie ludzi po obydwu stronach Atlantyku w sposób i w stopniu, którego nie sposób przewidzieć. Więcej

Polskie prawo ADR kończy 10 lat. Czas wyb(g)rać.

morek Kategorie Arbitraż handlowy

Obchodzimy w tym roku dziesięciolecie obowiązywania polskiego prawa mediacyjnego i arbitrażowego. Okrągłe daty skłaniają do retrospekcji i podsumowań. Tak jak wino, prawo potrzebuje czasu, aby dojrzeć. Orzeczeń, glos i komentarzy, które wyciągną z niego głębię i zdekodują właściwy sens norm. Tylko nieliczne wina nadają się do spożycia po kilkunastu czy kilkudziesięciu latach. 100-letnia butelka sprzedana na aukcji za kosmiczną kwotę może być jedynie eksponatem kolekcjonerskim. Większość win białych, ze względu na brak antyutleniających tanin, należy wypić w ciągu 5-10 lat od daty produkcji. Prawo „kwaśnieje” jeszcze szybciej i coraz szybciej.  Więcej