Header graphic for print

Rozwiązywanie Sporów w Polsce

Problemy i nowe tendencje w rozwiązywaniu sporów w Polsce

Pierwsza rocznica obowiązywania nowych zasad polubownego rozwiązywania sporów konsumenckich w UE

morek Kategorie Uncategorized

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2013/11/UE z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie alternatywnych metod rozstrzygania sporów konsumenckich (Dyrektywa w sprawie ADR w sporach konsumenckich) nałożyła na państwa członkowskie obowiązek wprowadzenia w życie przepisów ustawowych, wykonawczych lub administracyjnych niezbędnych do wykonania Dyrektywy do 9 lipca 2015 r. Powinniśmy zatem niedawno obchodzić pierwszą rocznicę objęcia nas – ponad 500 mln europejskich konsumentów – nowymi zasadami ADR. Opóźnienia i inne problemy dotyczące transpozycji Dyrektywy w państwach członkowskich UE sprawiają, że świętowanie trzeba na razie odłożyć.

Więcej

Czy mamy do czynienia z trendem specjalizacji arbitrażu?

Lukasz Gembis Kategorie Arbitraż

Rozwój międzynarodowego arbitrażu w ostatnich latach doprowadził do znaczącego rozmnożenia się instytucji arbitrażowych na świecie. W zasadzie każde większe miasto, które związane jest z handlem lub przemysłem posiada przynajmniej jeden podmiot świadczący usługi rozstrzygania sporów. Oprócz mających wieloletnią renomę instytucji przeznaczonych do rozwiązywania wszelkiego rodzaju sporów handlowych, tj. ICC w Paryżu czy LCIA w Londynie, od pewnego czasu zauważalny jest trend w tworzeniu centrów rozwiązywania sporów specjalizujących się w określonych sektorach gospodarki. Tendencja ta jest szczególnie zauważalna w sporach dotyczących energetyki oraz zasobów naturalnych, a także tych dotyczących sektora finansowego.

Więcej

O wyroku, którego nie było.

MAntoniak Kategorie Spory sądowe

Po specjalistach od skoków narciarskich i formuły pierwszej, ostatnimi czasy w Polsce można zaobserwować urodzaj procesualistów, tj. specjalistów z zakresu wszelakich postępowań, w tym w szczególności od postępowań przed trybunałami. O tempora, o mores w mediach, prasie, restauracjach, na przystankach i w parkach niemal wszyscy dyskutują o procedurze. Szczególnym powodzeniem cieszy się koncepcja tzw. wyroku nieistniejącego (łac. sententia non existens), tj. dość wyrafinowana konstrukcja doktryny prawa procesowego traktująca w szczególności o tym co czyni wyrok wyrokiem. Specjaliści różnych maści i sortów toczą zażartą bitwę na argumenty dotyczące tego, w jaki sposób ewentualne wady proceduralne, w tym w szczególności wady w składzie sądu mogą wpływać na (nie)istnienie orzeczenia. Czytelników wyczulonych politycznie, z góry uprzejmie informuję, że wszelkie podobieństwo do prawdziwych postaci i zdarzeń jest niemal całkowicie niezamierzone. Więcej

Apelacyjny Dzwoni!

maciej Kategorie Arbitraż

–           Dzień dobry, Panie Mecenasie. Dzwonię z Sądu Apelacyjnego w X, przelał nam Pan 300 zł. Za co to?

–           To wpis w sprawie stwierdzenia wykonalności w Polsce wyroku zagranicznego sądu polubownego.

–           Panie Mecenasie, my jesteśmy Sądem Apelacyjnym i rozpoznajemy tylko środki zaskarżenia.

–           Nie, od 1 stycznia tego roku sądy apelacyjne rozpoznają również sprawy ze skarg o uchylenie wyroku sądu polubownego oraz o uznanie i stwierdzenie wykonalności wyroków zagranicznych sądów polubownych.

–           Acha, w takim razie proszę o wskazanie sygnatury.

–           Nie mogę, bo wniosek dopiero idzie do Państwa i jak dojdzie, to Państwo nadacie sygnaturę.

–           Acha.

–           Proszę dzwonić, jak będą jakieś problemy.

(rozmowa autentyczna)

Złożyliśmy pierwszy wniosek o stwierdzenia wykonalności wyroku zagranicznego sądu arbitrażowego w Polsce. Według ustawy z dnia 10 sierpnia 2015 r. o Zmianie niektórych ustaw w związku ze wspieraniem polubownych metod rozwiązywania sporów, wniosek taki, jak i skargę o uchylenie wyroku sądu polubownego, kieruje się do Sądu Apelacyjnego. Od orzeczeń w tej sprawie służy tylko kasacja. To przełom w polskim prawie arbitrażowym. Od lat środowisko arbitrażowe zabiegało o to, aby spłaszczyć postępowanie postarbitrażowe. Podawano przykłady tego, że jedna z głównych zalet arbitrażu, tzn. szybkość, jest niweczona przez to, że po wydaniu wyroku sądu arbitrażowego, sprawa taka trafia do sądownictwa państwowego i przechodzi dwie instancje i ewentualnie kasację. Całość nie jest krótsza niż czas, w którym sądownictwo powszechne zajmowałoby się wyłącznie sprawą. Zmiana tego stanu rzeczy nie była możliwa przez lata. Z ust ważnych osób, w tym autorytetów, słyszeliśmy, iż dwie instancje, które zajmowały się wyrokiem sądu arbitrażowego, były wymogiem konstytucyjnym (Art. 176 ust. 1 Konstytucji). Lament i argumentacja przeciwna pojawiały się praktycznie z okazji każdej konferencji arbitrażowej. Wśród nas, osób zajmujących się arbitrażem, byli i tacy, co zwątpili, że to może się stać. A jednak. Wystarczył jeden zdeterminowany Minister – p. Minister Mariusz Haładyj, który przepchnął cały proces legislacyjny – i sprawa jest załatwiona.

Jeden z głównych problemów polskiego arbitrażu został załatwiony. Teraz mamy jako środowisko arbitrażowe coraz mniej argumentów i usprawiedliwień dla niemrawego rozwoju arbitrażu w Polsce.

Zmiana kierunku wiatru. Czy TTIP zastąpi model ISDS?

maciej Kategorie Arbitraż inwestycyjny

8 lipca 2015 roku Parlament Europejski zaaprobował rekomendację dla Komisji Europejskiej dotyczącą Transatlantyckiego Partnerstwa Handlowo-Inwestycyjnego (ang. Transatlantic Trade and Investment Partnership – TTIP) poprzez przyjęcie tzw. Raportu Langego. W istocie są to wytyczne negocjacyjne dla Komisji Europejskiej na negocjacje z USA. Przyjęcia tych wytycznych dokonano dość znaczną przewagą głosów: 436 do 241 przy 32 głosach wstrzymujących. Dobrze to prognozuje możliwości wynegocjowanie ostatecznej umowy. Więcej

Sądy w nowej konstytucji

maciej Kategorie Spory sądowe

Sprawiedliwość od nowa

Tomasz Pietryga, w ramach dyskusji zapoczątkowanej przez Rzeczpospolitą („Po co nam resort sprawiedliwości”, Rzeczpospolita z 20 kwietnia 2015 r.), konstatuje, że pełna niezależność sądownictwa w systemie podziału władz jest dziś iluzoryczna. Podając przykłady ingerencji władzy ministerialnej w niezawisłość sędziowską stwierdza, że władza sądownicza w trójpodziale władz jest dziś „brzydszą siostrą”. Dyskusja o konstytucji wywołana przez Rzeczpospolitą jest być może dobrym momentem, aby porozmawiać o wymiarze sprawiedliwości w perspektywie trochę szerszej niż wojna podjazdowa sędziów z Ministrem Sprawiedliwości dotycząca likwidacji małych sądów, dostępu Ministra do akt i tym podobnych punktów zapalnych. Więcej

TTIP, arbitraż i naśladowcy

wojciech_s Kategorie Arbitraż handlowy

W tym tygodniu, przedstawiciele Komisji Europejskiej oraz rządu Stanów Zjednoczonych spotkali się w Nowym Jorku na dziewiątej rundzie negocjacji dotyczących proponowanej umowy o wolnym handlu i ochronie inwestycji pomiędzy Unią Europejską i Stanami Zjednoczonymi. [http://trade.ec.europa.eu/doclib/events/index.cfm?id=1287]. Umowa ta będzie znana jako TTIP. Jeżeli zostanie przyjęta, zmieni gospodarkę i życie ludzi po obydwu stronach Atlantyku w sposób i w stopniu, którego nie sposób przewidzieć. Więcej

Polskie prawo ADR kończy 10 lat. Czas wyb(g)rać.

morek Kategorie Arbitraż handlowy

Obchodzimy w tym roku dziesięciolecie obowiązywania polskiego prawa mediacyjnego i arbitrażowego. Okrągłe daty skłaniają do retrospekcji i podsumowań. Tak jak wino, prawo potrzebuje czasu, aby dojrzeć. Orzeczeń, glos i komentarzy, które wyciągną z niego głębię i zdekodują właściwy sens norm. Tylko nieliczne wina nadają się do spożycia po kilkunastu czy kilkudziesięciu latach. 100-letnia butelka sprzedana na aukcji za kosmiczną kwotę może być jedynie eksponatem kolekcjonerskim. Większość win białych, ze względu na brak antyutleniających tanin, należy wypić w ciągu 5-10 lat od daty produkcji. Prawo „kwaśnieje” jeszcze szybciej i coraz szybciej.  Więcej

Dlaczego Polska nie jest członkiem Konwencji waszyngtońskiej?

maciej Kategorie Arbitraż inwestycyjny

Tytułowe pytanie nurtuje mnie od jakiegoś czasu. Polska nie jest stroną Konwencji waszyngtońskiej, przy czym nie chodzi tu o konwencję o międzynarodowym handlu dzikimi zwierzętami z 1973 roku, lecz Konwencję z 1965 roku o Rozwiązywaniu Sporów Inwestycyjnych pomiędzy Państwami a Obywatelami Innych Państw, która powołała Międzynarodowe Centrum dla Rozwiązywania Sporów Inwestycyjnych (International Center for Settlement of Investment Disputes, zwany w skrócie ICSID). ICSID jest instytucją powołaną, zgodnie ze swoją nazwą, do rozwiązywania sporów inwestycyjnych i ich administrowania. Do tej pory panele arbitrażowe w ramach ICSID rozpatrzyły ponad 490 spraw. Na pytanie, dlaczego Polska nie jest stroną tej Konwencji, odpowiedzi nie udało mi się znaleźć. Więcej